Våra vanligaste frågor

Vanliga frågor och svar om kör- och vilotider

Vilka arbetstidsregler omfattas jag av när jag kör tunga fordon?


Om du kör godstransporter över 3 500 kg eller bussar med plats för mer än 9 sittplatser, omfattas du av reglerna om kör- och vilotider. De bestämmer hur länge du får köra, när du ska ta rast och hur länge du måste vila. Av reglerna framgår också hur du ska registrera och använda färdskrivare, förarkort och diagramblad.

Du kan också vara undantagen från reglerna. 

Undantag från kör- och vilotider.

Hur länge får jag köra?

Du får köra 4 timmar och 30 minuter. Sedan ska du ta en rast.

Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Du får förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka.

Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90 timmar.

Tänk på att du omfattas av vägarbetstidslagen också. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Utöver den ordinarie arbetstiden får 200 övertids- eller mertidstimmar tas ut under ett kalenderår. Arbetstiden får i genomsnitt vara högst 48 timmar per vecka under en period på 4 månader. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under någon enskild vecka.

När och hur behöver jag ta rast, enligt kör- och vilotidsreglerna?

Senast efter sammanlagt 4 timmar och 30 minuters körning ska du ta en rast på minst 45 minuter. Du kan också dela upp din rast. Då måste den första delen av rasten ligga inom de 4 timmar och 30 minuter av körningen och den måste vara minst 15 minuter. Den andra delen ska vara minst 30 minuter och inledas senast efter 4 timmar och 30 minuters sammanlagd körning. När du börjar köra igen efter en godkänd rast eller vila startar en ny körperiod, som får vara längst 4 timmar och 30 minuter.

Tänk på att du omfattas av vägarbetstidslagen också. Om du börjat din arbetsdag med att till exempel lasta gods i 2 timmar och sedan börjar köra, får du inte köra mer än 4 timmar i följd utan en rast på minst 15 minuter. Detta eftersom du inte får arbeta mer än 6 timmar i följd utan rast. Du kan använda dig av möjligheten till en delad rast enligt kör- och vilotidsreglerna. Glöm inte att göra den manuella inmatningen av annat arbete i färdskrivaren för den tid du arbetade innan du började köra.

När och hur behöver jag ta dygnsvila?

En normal dygnsvila ska vara minst 11 sammanhängande timmar. Den ska rymmas inom 24 timmar från det att arbetsdagen börjar.

Alternativt kan den normala dygnsvilan delas i två perioder. Den första perioden måste vara minst 3 timmar, och den kan du placera fritt under arbetspasset. Den sista perioden ska vara minst 9 timmar som avslutning på arbetsdagen. Den andra perioden ska vara minst 9 timmar och ska tas ut direkt efter avslutad arbetsdag och inom 24 timmar. Summan av en delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar. Du får också välja att reducera dygnsvilan från 11 till som minst 9 timmar, som mest tre gånger mellan två veckovilor.

När och hur behöver jag ta veckovila?

En normal veckovila ska vara minst 45 sammanhängande timmar och en reducerad veckovila måste vara minst 24 sammanhängande timmar. Under två kalenderveckor ska du ta minst två normala veckovilor eller en normal och en reducerad veckovila. Det får inte gå mer än sex 24-timmarsperioder från slutet av en veckovila till början på nästa veckovila.

En reducerad veckovila ska kompenseras genom att minskningen tas ut som en sammanhängande vila, i samband med en viloperiod på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara genomförd före utgången av den tredje veckan efter veckan då den reducerade veckovilan togs.

Var får jag ta min veckovila?

En normal veckovila eller en veckovila som överstiger 45 timmar får inte tas i fordonet. Om du ska ta den vilan på en annan plats än ditt hem, ska transportföretaget stå för kostnaden för inkvarteringen.

En reducerad veckovila får tas i fordonet, förutsatt att du inte kompenserar en annan veckovila tillsammans med den så att den sammanlagda vilotiden blir över 45 timmar.

Vad gäller kring vila i samband med transport med färja eller tåg?

Du får avbryta en normal dygnsvila på 11 timmar eller delad dygnsvila på 3+9 timmar, eller en reducerad veckovila, högst två gånger i samband med transport med färja eller tåg och under förutsättning att du har tillgång till en sovhytt, sovbrits eller liggplats. Du får också avbryta en normal veckovila vid högst två tillfällen, förutsatt att färje- eller tågresan är planerad att pågå i minst 8 timmar och att du har tillgång till en sovhytt. Avbrotten får inte överstiga en timme sammanlagt och läget för färja/tåg ska vara aktiverat i färdskrivaren. Färja/tåg-läget ska anges på den viloperiod som du är på färjan eller tåget.

Tänk på att du omfattas av vägarbetstidslagen också. Om du avbryter din vila för att köra på och av till exempel en färja inom tidsperioden för natt, så begränsas din arbetstid. Det är något att tänka på när arbetstiden ska planeras.

Måste jag använda färdskrivare när jag kör tunga fordon privat?

Om du kör privat eller i en hobbyverksamhet, så är den transporten icke-kommersiell. För att du ska vara undantagen från kör- och vilotiderna och kravet på att använda färdskrivare när du kör icke-kommersiellt får fordonet eller fordonskombinationen inte väga mer än 7,5 ton. Om det är ett fordon för persontransport, får det inte ha mer än 17 sittplatser. Det finns även undantag från kravet om fordonet är 30 år eller äldre och då får fordonet också väga mer än 7,5 ton.

Vad är en icke-kommersiell körning?

En transport som inte har någon koppling till en näringsverksamhet är icke-kommersiell. Transporten ska med andra ord ske privat eller inom ramen för en hobbyverksamhet.

Vad finns det för undantag från kör- och vilotider?

Det finns olika undantag från reglerna, både gemensamma undantag inom EU och nationella undantag som gäller i Sverige.

Undantag från kör- och vilotider.

Vad omfattas av undantaget som rör snöröjning och vintervägunderhåll?

I snöröjning ingår även bortforsling av snö från gator och torg till deponiställe. Körning till och från silo och sandupplag till det ställe där sandningen börjar respektive slutar är undantagen från reglerna.

Däremot är inte transporter från sandtag till påfyllning av silo och sandupplag undantagna.

Vad gäller för undantaget vid linjetrafik för buss vars linje är under 50 km?

Linjens längd räknas mellan första och sista hållplats. För en ringlinje räknas hela sträckan från utgångspunkten och tillbaka till utgångspunkten. Om samma linjenummer har varierande körsträcka för olika turer, räknas linjelängden för den längsta körsträckan som linjens längd. Byte av förare eller längre uppehåll räknas inte som att ny linje påbörjas.

Hur registrerar jag min tid när jag kör undantagen transport?

Undantagen transport som sker med ett fordon som har en färdskrivare ska anses vara annat arbete. Men eftersom färdskrivaren registrerar körning automatiskt går det inte att välja den aktiviteten i färdskrivaren. Därför är det viktigt att du vid en företagskontroll kan visa vilka transporter som är undantagna från reglerna.

Om du väljer att använda diagramblad, går det att visa att det rör sig om undantagen transport genom att skriva det på baksidan av diagrambladet. Använder du förarkort kan du använda "out of scope"-funktionen i den digitala färdskrivaren. Vid en eventuell kontroll kommer det att krävas ytterligare information för att visa att det rör sig om en undantagen transport, vilket undantag som är aktuellt med mera.

Om du väljer att inte registrera undantagen körning på diagramblad eller förarkort, kommer körningen att registreras av färdskrivaren ändå. Vid en eventuell kontroll kommer det att finnas ett uppehåll i registreringen mellan två diagramblad eller registrerad körning utan förarkort i den digitala färdskrivaren. Båda företeelserna är i sig grund för överträdelser och då är det viktigt att det går att visa att det rört sig om en undantagen transport.

Jag kör blandad körning. Hur registrerar jag min arbetstid?

Om du som förare utför undantagen transport under samma arbetsdag som du utför en transport som omfattas av reglerna, ska du redovisa all din arbetstid. Tänk också på att all tillgänglighet och alla raster ska redovisas. För att visa att det rör sig om undantagen transport kan du som förare antingen skriva det på baksidan av diagrambladet eller med inmatningsfunktionen i den digitala färdskrivaren nästa gång du använder förarkortet. Använder du förarkort under transporten kan du använda "out of scope"-funktionen i den digitala färdskrivaren. Vid en eventuell kontroll kommer det att krävas ytterligare information för att visa att det rör sig om en undantagen transport, vilket undantag som är aktuellt med mera.

Vad gör jag om mitt förarkort blir borttappat, stulet eller inte fungerar?

Om ditt förarkort tappas bort, blir stulet eller slutar fungera ska du inom 7 dagar ansöka om ett nytt förarkort. Under tiden som du inväntar ditt nya kort har du möjlighet att köra utan förarkort i högst 15 kalenderdagar. Detta under förutsättning att du gör utskrifter från färdskrivaren för att dokumentera arbetsdagarna. Du ska göra en utskrift vid kördagens början och slut. Om du byter fordon under arbetsdagen, ska du göra en utskrift när du lämnar fordonet och en utskrift när du övertar nästa fordon. På varje utskrift ska du skriva ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och din namnteckning.

När du lämnat in din ansökan så är ditt förarkort ogiltigt för körning. Om du skulle få tillbaka eller hitta ditt förarkort så är det alltså inte tillåtet att använda det även om det fungerar i färdskrivaren.

Färdskrivaren fungerar inte eller registrerar inte som normalt. Vad gör jag?

Om färdskrivaren inte fungerar, ska du registrera dina aktiviteter (körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast) manuellt på baksidan av det utskriftspapper som finns i färdskrivaren, på ett diagramblad eller annat papper. Du ska registrera alla uppgifter som annars skulle ha registrerats av färdskrivaren samt ange ditt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med din namnteckning. Handlingen ska du ha med dig under de närmaste 28 kalenderdagarna för att kunna visa upp vid en kontroll, och den ska sedan sparas av transportföretaget i minst 12 månader.

Redovisning av undantag, intyg eller uppföljning vid en företagskontroll.

Om du upptäcker att klockan i färdskrivaren går fel, ska du meddela din arbetsgivare. Det är företagets ansvar att se till att färdskrivaren repareras så snart omständigheterna medger det.

Jag har glömt att ange start- eller slutland. Vad gör jag nu?

Om du glömmer att ange slutland i samband med ett kortuttag, kan du vid nästa kortisättning mata in slutland. Du måste då göra en manuell inmatning sedan föregående kortuttag och välja att mata in land i början av den manuella inmatningen. Landet blir nu slutland för föregående dag. Du kan även göra en utskrift från färdskrivaren med en förklaring om att du glömt ange slutland och skriva vilket land det ska vara.

Hur gör jag om reglaget har varit inställt på fel aktivitet?

Om du kommer till ditt fordon och märker att reglaget varit inställt på exempelvis annat arbete under din rast eller vila, gör du en utskrift från färdskrivaren och fyller i rätt aktivitet.

Vad gäller om jag kör till ett fordon som inte står där jag normalt arbetar?

Körningen till och från fordonet räknas som annat arbete, om fordonet inte står vid ditt hem eller din normala arbetsplats. Den arbetstiden påverkar när du ska ta din dygnsvila.

Vem ansvarar för att kopiera mitt förarkort?

Det är transportföretaget som ansvarar för kopieringen. Uppgifterna från kortet kan kopieras på olika sätt, med fjärrkopiering eller kopieringsutrustning på företaget. Det är transportföretagets ansvar, även om du som förare har som uppgift att kopiera förarkortet.

Vad innebär multibemanning?

Multibemanning är ett flerförarsystem, där två eller fler förare växelkör med varandra. Syftet är att en transport ska kunna fortgå oavbrutet.

Vid multibemanning får den första föraren köra som mest en timme innan förare två ansluter. Närvaron av minst två förare är frivillig under den första timmen av körning vid multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden.

Hur länge får jag framföra ett fordon med multibemanning innan jag tar rast?

Den längsta körtiden innan du måste ta en rast är 4,5 timmar. En förare har rätt att ta en rast på 45 minuter i ett fordon som körs av en annan förare, under förutsättning att den förare som tar rasten inte utför någon annan arbetsuppgift.

När måste jag vila vid multibemanning?

Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilans slut. Vilan räknas inte som reducerad. Tänk på att vid avbrott i vilan för att köra på och av färja måste vilan vara en normal dygnsvila på 11 timmar eller en normal reducerad vila på 3 + 9 timmar.

Måste jag göra en manuell inmatning när jag tar över fordonet?

Ja, för tiden mellan byte av förare måste förarna göra en manuell inmatning av den tid de inte varit i besittning av fordonet.

Vilken aktivitet registreras på medförarens kort vid körning?

Som medförare registreras tillgänglighet automatiskt på förarkortet när det är i kortplats 2 och fordonet körs.

Måste jag ha färdskrivare i husbilen?

Om vikten på din husbil inte överstiger 3,5 ton behövs ingen färdskrivare. Husbilar som väger över 3,5 ton men där vikten inte överstiger 7,5 ton måste ha färdskrivare om de används vid kommersiell transport. En husbil med en totalvikt över 7,5 ton eller en husbil med tillkopplat släp som i kombination överskrider 7,5 ton ska alltid ha färdskrivare installerad. Detta gäller oavsett lastkapacitet, vilken kategori fordonet är registrerat som i vägtrafikregistret eller om husbilen är utrustad som tillfällig privat bostad.

Läs mer om olika typer av färdskrivare under smart färdskrivare.

Hur ska jag hantera mina diagramblad vid omställning till sommar- eller vintertid?

Eftersom aktiviteterna på ett diagramblad ska registreras i lokal tid för fordonets registreringsland innebär det att klockan också ska ställas om till sommar- och vintertid. Det inträffar natten mot den sista söndagen i mars respektive oktober. Om en förare framför ett fordon med analog färdskrivare vid den tidpunkten ska föraren fortsätta registrera enligt den tid som gällde när diagrambladet sattes i färdskrivaren.